Team Coaching

by

U ziet een resultaatgericht team voor u dat naar uw opvatting nog effectiever en daadkrachtiger als team kan functioneren. In dat kader zoekt u een coaching vorm waarbij niet de processen centraal staan maar het teamgedrag.

U wilt dat de teamleden inzicht krijgen in de denkpatronen die de basis vormen van zowel bepaalde acties als reacties op elkaars gedrag. U wilt hiermee bereiken dat het competitieve gedrag afneemt en dat het vertrouwen in elkaar en de acceptatie van elkaar zowel in persoonlijke- als functionele zin toeneemt.

Juist omdat het teamgedrag centraal staat wordt gestart met persoonlijke gesprekken en met een situatiemeting in de vorm van een blinddiagnose. Door te spiegelen wordt het huidige teamprofiel inzichtelijk gemaakt in termen van effectiviteit en productiviteit.

Het team wordt beschreven als persoon waarbij aan de verschillende persoonskenmerken een effectiviteitsscore wordt toegekend. Deze situatiemeting geeft uiteindelijk een beeld van de persoonlijke, de interpersoonlijke en de beheersmatige effectiviteit van het team. Dit beeld wordt aan het team voorgelegd en vormt na accordering van het team het vertrekpunt voor de coaching. Die accordering is van belang omdat het stimulerend werkt en omdat de teamleden op een niveau opereren waarbinnen ze invloed kunnen en mogen uitoefenen.

Directie Coaching

Als manager heeft u een eigen stijl en of u wilt een eigen stijl van leidinggeven ontwikkelen, uw kijk op zaken beter duiden/of uw invloed vergroten, de communicatie met anderen in de organisatie effectiever laten verlopen en uw invloed vergroten zonder zichtbaar machtsvertoon.

Vanuit uw managementpositie wilt u de mogelijkheid hebben om afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken met het doel om op de grote lijnen te kunnen focussen. U wilt uw eigen manier van werken tegen het licht te houden en u wilt uw persoonlijke managementvaardigheden en/of inzichten verder ontwikkelen en/of optimaliseren. U wilt uw persoonlijkheidskenmerken, uw persoonlijke voorkeurstijl van leidinggeven onder de loep nemen in relatie tot de organisatiecultuur met het doel effectiever te worden.

Tijdens de coaching stimuleert uw coach u om uw huidige managementstijl expliciet te onderzoeken. Leidraad daarbij vormen de vragen die u zichzelf stelt. Daarbij is het van belang vanuit welke invalshoek de coaching vraag geformuleerd wordt, omdat daardoor de richting bepaald wordt. In dat perspectief kan het accent liggen op de ontwikkeling van vaardigheden in relatie tot de persoonlijkheid.

De nadruk kan ook liggen op de ontwikkeling van bepaalde persoonskenmerken in relatie tot de leidinggevende rol zoals deze vervuld wordt of zou moeten worden. Gedurende een reeks gesprekken richt u uw aandacht op uw gedrag. U denkt na over dilemma’s in uw werk en u ervaart welke patronen en/of gedragskenmerken daarbij een rol spelen en u kiest een passende marsroute om het beoogde doel te bereiken.

Maatwerk voor management en directie

U bent op zoek naar een in-company management of directie training. U realiseert zich daarbij dat ‘het managen’ is gebaseerd op de 5 B’s namelijk:

• Beoordelen
• Beslissen (operationeel)
• Besluiten (strategisch)
• Beïnvloeden (handig en effectief communiceren)
• Beheren (planning en control)

Het nemen van beslissingen en besluiten gaat op zich goed, evenals het beheren in termen van plannen, voorbereiden en het toezicht houden op de voortgang. Toch zou u graag willen dat uw managers meer grip krijgen op aspecten die te maken hebben met het beoordelen van zowel mensen als situaties. Verder zou u willen dat men op meer beïnvloedende wijze te werk gaat.

U zoekt een management training waarbij deze aspecten (beoordelen en beïnvloeden) het uitgangspunt vormen. Effectief beïnvloeden, adviesvaardigheden aanscherpen, commerciële vaardigheden beter benutten, de juiste gesprekstechniek hanteren. Het zijn met name deze aspecten die u terug zou willen zien in een in-company training.

Wilt u hier graag meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Juist omdat het teamgedrag centraal staat wordt gestart met persoonlijke gesprekken en met een situatiemeting in de vorm van een blinddiagnose. Door te spiegelen wordt het huidige teamprofiel inzichtelijk gemaakt in termen van effectiviteit en productiviteit.

Het team wordt beschreven als persoon waarbij aan de verschillende persoonskenmerken een effectiviteitsscore wordt toegekend. Deze situatiemeting geeft uiteindelijk een beeld van de persoonlijke, de interpersoonlijke en de beheersmatige effectiviteit van het team. Dit beeld wordt aan het team voorgelegd en vormt na accordering van het team het vertrekpunt voor de coaching. Die accordering is van belang omdat het stimulerend werkt en omdat de teamleden op een niveau opereren waarbinnen ze invloed kunnen en mogen uitoefenen.

  Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

  Aanhef* ManVrouw

  Naam *

  Functie (indien van toepassing)

  Woonplaats

  E-mailadres *

  Telefoonnummer

  Hoe heeft u ons gevonden?


  Anders namelijk (indien van toepassing)

  Upload mijn bestand (indien van toepassing)

  Opmerking