WAARDEN

by

De strategische keuzes van Abraaza en haar partners zijn altijd trouw aan haar eigen waarden, vanuit haar streven naar een duurzame samenleving in Nederland maar ook in de rest van de wereld. 

Organisatie cultuur

De behoeften van de klant en de verwachtingen van de samenleving staan centraal. Wij streven binnen onze organisatie voor een klimaat, waarin openheid en creativiteit kan gedijen om zowel processen als onze dienstverlening voortdurend te blijven verbeteren.

Abraaza Code

Integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn essentieel om in een complexe wereld zaken te doen. Abraaza wil transparant zijn over haar ambities, en over de wijze waarop ze die invult. Zo weten alle betrokkenen wat zij van Abraaza mogen verwachten en wat wij van hen verwachten.

De Abraaza-code beschrijft onze missie, onze belangrijkste waarden, onze verantwoordelijkheden tegenover belanghebbende en de normen en regels die gelden voor iedere partner van Abraaza. Ze geeft dus aan waar we voor staan en hoe we ons onderscheiden.

De Abraaza-code bevat tevens ook richtlijnen en regels die per kernwaarde beschrijven welk gedrag Abraaza wenst, naargelang de doelgroep: klant, medewerker, overheid, leverancier en partner, aandeelhouder en omgeving. Deze richtlijnen zijn als een spiegel die we ons en elkaar elke dag weer voorhouden.

Klimaat van verbetering en vernieuwing

We zijn de standaard voor afvalbeheer door voortdurend de kwaliteit, efficiëntie en veiligheid van onze dienstverlening te verbeteren en onze klantentevredenheid te vergroten. We werken samen over de regio’s heen om de operationele efficiëntie en de processen te verbeteren .

Kwaliteit

Efficiëntie

Veiligheid

Dienstverlening

Kennis

We creëren een klimaat waarin medewerkers kennis verwerven en delen, kennis die ze gebruiken om vernieuwende oplossingen te bedenken, te onderzoeken en te testen – tot we zeker zijn dat deze oplossingen beter zijn dan de vorige: veiliger, duurzamer en economisch verantwoord.

Abraaza is een waarden gedreven organisatie, vrijwel alle activiteiten van Abraaza en haar partners ademen deze waarden. Zij dragen uit waar wij veel belang aan hechten.

Met oog voor mens, veiligheid en milieu. We handelen op een veilige, maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze, met een minimale impact van onze activiteiten op onze omgeving.

Integriteit en betrouwbaarheid. Wederzijds vertrouwen is de basis, persoonlijke betrouwbaarheid en integriteit zijn de voorwaarden voor een duurzame relatie met elk van onze belanghebbenden.

Duurzame vertrouwensband. Dit is een van onze ingrediënten voor een duurzame vertrouwensband met al onze belanghebbenden. “We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.”

Resultaatgericht en kostenefficiënt. In alles wat we doen zijn we resultaatgericht en kostenefficiënt. We streven voor onze opdrachtgevers naar een balans tussen kosten en de toegevoegde waarde.

• Controleren en verbeteren. We evalueren, controleren en verbeteren voortdurend onze dienstverlening, activiteiten en processen.

Beschikbare technologieën. Wij zetten steeds de beste beschikbare technologieën in om de impact op mens en milieu zo klein mogelijk te houden en zoveel mogelijk materialen en energie terug te winnen.

• Abraaza ondersteunt u bij strategische heroriëntatie of inrichting van de besturing.

• Interim – management binnen de organisaties bij implementatie van procesvernieuwing.

• Transitiemanagement en diversiteitbeleid.

• Tandem – managers zijn en die rol als zodanig kunnen vervullen. Als tijdelijke tandem kan Abraaza de manager / bestuurder ondersteunen om de gewenste ontwikkeling te realiseren.

• Abraaza ontwerpt en realiseert praktische oplossingen voor uw uitdagende vraagstukken.

De voordelen zijn onder andere kostenverlaging, kortere doorlooptijd, betere kwaliteit van het eindresultaat, grotere klanttevredenheid en betere binding tussen klant en leverancier.

Vermindering van uitgaven. Voorbeelden: structurele bezuiniging realiseren, bezuiniging door verandercapaciteit of verandernoodzaak.

Verbetermaatregel. Maatregelen die zijn gericht op: het bereiken van de doelstellingen, of het laten voldoen van een object aan een nieuwe of gewijzigde functie-eisen. Zij moeten leiden tot functieverbetering van de bedrijfsstructuur.

Efficiëntie acceleratie. Het op zodanige wijze gebruiken van de financiële, personele en materiële middelen dat bij een gegeven hoeveelheid middelen een maximale uitvoer wordt verkregen met een zo gering mogelijk invoer.

Rendementsverbetering. Veranderen: van huidige situatie naar ambitie. Veranderingen kunnen zich aandienen bij de navolgende zaken; door verandercapaciteit, verandernoodzaak en sturing.

Procesoptimalisatie. Een proces bestaat uit een aaneenschakeling van stappen waarbij activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen tot het realiseren van een product of vastgelegd eindresultaat. Bij elke stap kunnen mensen, materialen, uitrustingsgoederen of andere middelen worden ingezet. Bij elk proces horen meetbare resultaten.

Sparringpartners. Een organisatie die met aandacht luistert en optreed als klankbord voor bestaande of nieuwe initiatieven.

Ondernemersgevoel. Onze uitdaging is om het ondernemings-gevoel te analyseren en de waar nodig optimaliseren. Cijfermatig goed inzicht zowel strategisch en praktische niveau. Gesprekspartner op alle hiërarchischer niveaus.

Management stijl. Als “doen” managers zijn wij actief betrokken en zijn bereidt om hetzelfde soort werk uit te voeren als de rest van de medewerker.

Relatiebehoud. Het succes van relatiebehoud of implementatie valt of staat met de bereidheid van medewerkers om de mogelijkheden van een relatiebeheersysteem optimaal te benutten. Denk daarbij aan medewerkers die komen en gaan, of collega’s die nieuwe taken of bevoegdheden krijgen toebedeeld. Een relatiebeheersysteem moet kunnen worden aangepast aan mogelijke veranderingen binnen de organisatie. Een probleem kan zijn dat werknemers niet bereid zijn om klantgegevens te delen met andere afdelingen.

Commerciële vaardigheden. Commerciële organisaties hebben tot het doel om winst te maken. Optimaliseren van het verkoopproces en / of het coachen van de medewerkers en hun bekwaamheden.

Overtuigende implementaties. Strategie bij het doorvoeren van een verandering. Vanaf het idee tot de daadwerkelijke realisatie.
De volgende onderdelen spelen hierbij een rol: resultaat, plannen en sturen, ontwerpen en inrichten communiceren, opleiden en trainen, verankeren en verbeteren, afsluiten en evalueren.

H.R.M. vraagstukken. Soms zijn er vervelende consequenties verbonden aan de verandering zoals mogelijk ontslag, demotie, statusverlies of wezenlijke aanpassing van de werkzaamheden? Hierbij is meestal hulp gewenst.

  Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

  Aanhef* ManVrouw

  Naam *

  Functie (indien van toepassing)

  Woonplaats

  E-mailadres *

  Telefoonnummer

  Hoe heeft u ons gevonden?


  Anders namelijk (indien van toepassing)

  Upload mijn bestand (indien van toepassing)

  Opmerking